summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
glpi9.1v1.2.0Remi Collet4 years
glpi9.2version 1.3.1.1 for GLPI >= 9.2Remi Collet3 years
glpi9.3v1.5.0Remi Collet2 years
masterversion 1.6.1 for GLPI >= 9.4Remi Collet14 months
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2018-12-04version 1.3.1.1 for GLPI >= 9.2glpi9.2Remi Collet1-2/+11
2018-02-28v1.3.1.1Remi Collet1-2/+5
2018-02-28version 1.3.1 for GLPI >= 9.2 https://forge.glpi-project.org/versions/1260Remi Collet1-4/+8
2017-11-03v1.3.0 (GLPI 9.2)Remi Collet1-4/+9
2017-11-03v1.2.0glpi9.1Remi Collet1-9/+8
2017-10-24switchRemi Collet3-198/+17
2017-01-09glpi-pdf: 1.1Remi Collet1-4/+9
2017-01-09glpi-pdf: dup the specRemi Collet1-0/+189
2017-01-09glpi-pdf: 1.0.3Remi Collet1-3/+7
2017-01-02$year++;Remi Collet1-1/+1
[...]
 
Clone
https://git.remirepo.net/git/rpms/glpi/glpi-pdf.git