summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
glpi9.1v1.2.0Remi Collet17 months
glpi9.2version 1.3.1.1 for GLPI >= 9.2Remi Collet4 months
masterversion 1.4.0 for GLPI >= 9.3Remi Collet6 months
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2018-09-13version 1.4.0 for GLPI >= 9.3HEADmasterRemi Collet1-4/+12
2018-02-28v1.3.1.1Remi Collet1-2/+5
2018-02-28version 1.3.1 for GLPI >= 9.2 https://forge.glpi-project.org/versions/1260Remi Collet1-4/+8
2017-11-03v1.3.0 (GLPI 9.2)Remi Collet1-4/+9
2017-11-03v1.2.0glpi9.1Remi Collet1-9/+8
2017-10-24switchRemi Collet3-198/+17
2017-01-09glpi-pdf: 1.1Remi Collet1-4/+9
2017-01-09glpi-pdf: dup the specRemi Collet1-0/+189
2017-01-09glpi-pdf: 1.0.3Remi Collet1-3/+7
2017-01-02$year++;Remi Collet1-1/+1
[...]
 
Clone
https://git.remirepo.net/git/rpms/glpi/glpi-pdf.git