summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
masterv3.4.37Remi Collet4 weeks
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2020-01-22v3.4.37HEADmasterRemi Collet4-12/+17
2019-12-02allow symfony/security-acl v3Remi Collet1-3/+5
2019-12-02v3.4.36Remi Collet4-6/+10
2019-11-13use range dependenciesRemi Collet1-80/+154
2019-11-13v3.4.35Remi Collet3-5/+11
2019-11-12v3.4.34Remi Collet1-2/+5
2019-11-05v3.4.33Remi Collet4-15/+11
2019-11-05- update to 3.4.31Remi Collet12-44/+154
2019-06-27v3.4.29Remi Collet4-4/+13
2019-05-02v3.4.27Remi Collet6-9/+13
[...]
 
Clone
https://git.remirepo.net/git/rpms/php/symfony/php-symfony3.git